Puni ili delimični kamionski utovari

Zbirne kamionske pošiljke

Transport konvencionalnih roba ili opasnih materija

Transport standardnih roba ili specijalnih tereta

Co

Transport u kontrolisanom temperaturnom režimu