Uvažavamo naše komintente, razumemo i usaglašavamo njihove potrebe i očekivanja sa potrebama i očekivanjima naših isporučilaca, zaposlenih, akcionara i društva, uz nastojanje da potpuno zadovoljimo sve strane.

Obezbeđujemo okruženje u kome je svaki zaposleni motivisan da stalno poboljšava efikasnost i efektivnost naših usluga i našeg sistema menadžmenta.

Uspostavljamo i saopštavamo našu viziju organizacije i kroz liderstvo pojačavamo ključne vrednosti za usmeravanje delovanja svih zaposlenih u ostvarivanju naše vizije.

Zasnivamo naše odluke na logičnoj analizi prikupljenih podataka, a kada je moguće iz merenja karakteristika usluge, procesa i sistema.

Uključujemo naše zaposlene u razvoj organizacije, koristimo njihovo znanje i iskustvo, prepoznajemo njihov doprinos i obezbeđujemo okruženje u kome su oni motivisani za ostvarivanje svih svojih mogućnosti.

Razvijamo savezništvo sa našim isporučiocima i radimo sa njima na zajedničkom poboljšavanju performansi.

Prihvatamo procesni pristup u menadžmentu našeg poslovanja i upravljamo našim procesima kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa, koji ostvaruje sve ciljeve organizacije.

OHSAS 45001 - Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

OHSAS 45001 - Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 14001 - Sistemi menadžmenta životnom sredinom

Union šped poseduje status ovlašćenog privrednog subjekta (OPS)

Članica International Federation of Freight Forwarders Associations

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna